Stadgar

Stadgar för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen


Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen är en officiell rasklubb för raserna Shire och Clydesdale. Juridiskt sett är Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen en ideell förening som har till uppgift att främja avel och utbredning av Shire- och Clydesdalehästar i Sverige. 


Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens verksamhet regleras av följande stadgar;


§1 MÅL       

För Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen gäller det gemensamma målet att skapa bästa möjliga förutsättningat för Shire- och Clydesdalehästen, hästägaren och hästägandet genom;

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda Shire- och Clydesdalehästar.
 • Att informera och väcka kunskap om raserna.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har betydande intresse för rasen och hästägarna.

 

§2 VERKSAMHET

För att nå uppsatta mål skall Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen;

 • Informera och sprida kunskap om den egna föreningens mål, organisation och arbetsformer.
 • Ge medlemmarna god service och gott stöd i arbetet med Shire- och Clydesdalehästen.
 • Uppmärksamma den hästkännande utvecklingen inom och utom landet samt stödja och medverka i bekämpningsprogram.
 • Anordna utställningar och tävlingar.
 • Arbeta med att bibehålla de rasspecifika egenskaperna.


§3 MEDLEMSSKAP

Moment 1 Allmänt

Enskild person med intresse för Shire och/eller Clydesdale kan bli medlem i Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen. Det åligger medlem att arbeta seriöst och positivt för raserna samt att i tillämpliga delar följa Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens riktlinjer.


Moment 2 Hedersmedlem

Den som på utomordentligt sätt främjat endera rasen kan, efter förslag från enhällig styrelse, av klubbens ordinarie årsmöte kallas till hedersmedlem. Hedersmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som betalande medlem.


Moment 3 Stödjande medlem

Myndighet, företag, institution eller annan sammanslutning kan vid årsmöte, på förslag av styrelse, antas som stödjande medlem.


Moment 4 Medlemskaps upphörande

Medlemskap upphör om medlem begär utträde ur föreningen och/eller underlåter att betala fastställd årsavgift.

 

§4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgift för enskild person och stödjande medlem till Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen utgår med ett årligt belopp, som föreningens ordinarie årsmöte fastställer. Om flera personer i samma familj är medlemmar, behöver endast en av dem betala fastställd medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar en av ordinarie årsmöte fastställd medlemsavgift, men äger då ej rätt att erhålla medlemspublikationer. Hedersmedlem erhåller ej medlemsavgift, men erhåller däremot publikationer.

 

§5 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår.

 

§6 ARBETSORGAN

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens verksamhet utövas av årsmötet och styrelsen.

 

§7 ÅRSMÖTET

Moment 1 Funktion röstlängd

Årsmötet är Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens högsta beslutande organ. Röstlängden vid årsmötet skall baseras på gällande medlemsförteckning.


Moment 2 Ordinarie årsmöte, tid och kallelse

Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före maj månads utgång. Tid och plats för årsmötet fastställes av styrelsen. Kallelse utfärdas av styrelsen och publiceras i Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens medlemsorgan senast tre veckor före årsmötet.


Moment 3 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Årsmötet öppnas av styrelsens ordinarie ordförande, eller i frånvaro av denne av sekreteraren.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma;

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande av mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare.
 4. Val av två personer som jämte ordföranden ska justera protokollet tillika fungera som rösträknare.
 5. Anmälan om närvaro- och yttranderätt för personer, vilka stadgas i denna paragraf moment 4.
 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Styrelsens årsredovisning samt föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år för helbetalande, delbetalande samt stödjande medlemmar.
 12. Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter, jämte beslut om suppleanternas rangordning i enlighet med §8, moment 1-3 i dessa stadgar.
 13. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
 14. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för förberedande av de val som enligt punkterna 12 och 13 ovan ska förekomma vid nästa årsmöte.
 15. Övriga ärenden som senast tio dagar före årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen eller av denna underställts årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ärenden som inte finns anmälda bland övriga ärenden, enligt punkt 15 ovan, kan de, om årsmötet så beslutar, tas upp till behandling men ej till beslut.

Eventuell reservation, om så önskas noterad i något ärende, skall bekräftas skriftligen och vara inlämnad till mötesordförande innan årsmötet avslutas.


Årsmötet avslutas av styrelsens nyvalde ordförande, eller i dennes frånvaro av annan representant för styrelsen.


Moment 4 Närvaro av icke medlem

Endast medlemmar i Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen äger rättighet att deltaga och rösta på ordinarie årsmöte. Utomstående personer äger rätt att sitta med på årsmöte, men äger ej rätt att yttra sig eller rösta.


Moment 5 Extra årsmöte

Styrelsen kallar till extra årsmöte, om den finner att särskilda skäl föreligger, eller då revisorer eller 1/3 av medlemmarna så kräver. Extra årsmöte ska hållas inom 90 dagar från det yrkandet inkommit till styrelsen. Tid och plats för extra årsmöte fastställes av styrelsen.

Kallelse till extra årsmöte med uppgift om det eller de ärenden som ska behandlas, skall senast tre veckor före detta extra årsmöte avsändas med post till medlemmarna eller publiceras i föreningens medlemstidning.


Moment 6 Röstning

Vid årsmötet har varje medlem en(1)röst. Stödjande medlem under 16 år äger ej rösträtt. Röstning genom fullmakt beviljas ej. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon medlem begär detta.


Som årsmötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. Om vid val med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs genom lottning. Vid lika röstetal i andra ärenden, där röstning med slutna sedlar ej sker, gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning.


Moment 7 Motioner

Förslag som enskild medlem önskar framföra till ordinarie årsmöte, ska vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet.

 

§8 STYRELSEN

Löpande förvaltning av Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens angelägenheter handläggs av den på årsmötet tillsatta styrelsen.


Moment 1 Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt högst fyra lägst tre övriga ledamöter jämte två suppleanter.


Moment 2 Arbetsfördelning

Ordförande är Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens officiella representant, leder Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens och styrelsens förhandlingar samt övervakar gällande stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter och övriga funktionärer enligt styrelsens bestämmande.


Moment 3 Mandattider

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för två år, likaså har ordinarie ledamöter mandattid på två år, med undantag för om hela styrelsen står inför nyval. Då ska halva antalet ledamöter väljas på ett år, halva antalet på två år. Suppleanter har en mandattid på ett år. Året räknas i detta avseende från ett ordinarie årsmöte till nästkommande årsmöte.


Moment 4 Valbarhet

Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas, som är medlem i Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen och bosatt i Sverige.


Moment 5 Adjungerad ledamot

Styrelsen har rätt att för särskilt ändamål till sig adjungera person eller personer.

Sådan person har rätt att yttra sig vid styrelsemöten, men har däremot ej rätt att deltaga i beslut.


Moment 6 Sammanträden

Styrelsen sammanträder efter inom sig uppgjord sammanträdesplan, eller om särskilt behov påkallas, efter kallelse från ordförande. Styrelsen ska dock sammanträda minst fyra gånger per år.


Beslutsför är styrelsen då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta närvarande ledamöter förenar sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande vid mötet.


Moment 7 Ärenden som styrelsen skall behandla

 1. Inom sig utse vice ordförande
 2. Inom sig utse sekreterare och kassör


§9 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i ett fullständigt bokslut. Styrelsens årsredovisning skall årligen granskas av två revisorer, utsedda vid ordinarie årsmöte.

 

§10 LOKALAVDELNINGAR

Moment 1 Allmänt

Lokala avdelningar av Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen kan inrättas om styrelsen finner tillräckligt medlemsunderlag inom visst geografiskt område. Medlemmarna inom detta område ska då personligen kallas till ett konstituerande sammanträde, vid vilket minst en representant för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens styrelse ska närvara.


Moment 2 Stadgar

Verksamheten inom lokala avdelningar skall regleras enligt ”Stadgar för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens lokalavdelningar”. Dessa skall godkännas av Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen enligt samma ordning som gäller för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens stadgar samt gälla enhetligt för samtliga lokalavdelningar.

 

§11 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av stadgar för Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen skall behandlas av årsmötet i den ordning som stadgas i §7 moment 3 punkt 15. för beslut skall krävas ¾ majoritet vid två, med minst en månads mellanrum, hållna årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

 

§12 UPPHÖRANDE

Beslut om upphörande av Svenska Clydesdale och Shirehästföreningen behandlas av årsmötet enligt samma regler som gäller för stadgeändring, dock med en skillnaden att det krävs sex månaders mellanrum mellan de båda årsmötena. Eventuellt överskott vid upplösandet skall användas på så sätt att det främjar raserna Shire och Clydesdale. Beslut härom skall fattas i denna paragraf omnämnda årsmöte.

 

 

***

 

Dessa stadgar har antagits vid Svenska Clydesdale och Shirehästföreningens ordinarie årsmöte den 11 februari 2007, samt vid extra årsmöte den 10 februari 2008.

 

Vid protokollet;

Annika Jonasson, sekreterare

 

Justeras;

Nisse Brandt, mötesordförande 2007         

Jeanette Åkerman, mötesordförande 2008

Roger Pettersson, vald justeringsman extra årsmöte 2008